לנצח אחי

הנצחה

ההנצחה הינה מילוי החוב המוסרי של המדינה לנופלים שהקריבו חייהם למען הקמתה וקיומה.

פעולות הנצחה נעשו בעבר ונעשות כיום, הן ביוזמת המשפחות השכולות וחברי הנופלים והן ביוזמה ציבורית ולאומית, על ידי מוסדות ממשלתיים, גופים מוניציפאליים וארגונים ציבוריים שונים.
ההתארגנות הרחבה והעשייה הרבה בנושא הנצחת הנופלים, ובכללה מינוי מועצה ציבורית להנצחת החייל הפועלות משנת 1951, מבטאות את גישת החברה הישראלית לעניין ערכי וכאוב זה. ניתן לזהות בה המשכיות לגורמים מנציחים וולונטריים וממסדיים, שהתקיימו בחברה הארץ-ישראלית מלפני קום המדינה, אך אין ספק שהנצחת מתים ושמירת זיכרונם היא דפוס זיכרון מובנה ביהדות. זאת, אף כי המושג "הנצחה", אין לו שורש במקורותינו הקודמים והוא חידוש לשוני התואם את רוח זמננו.

ההנצחה, מעצם הגדרתה, חורגת ממעגלי הפרט ומקבלת משמעות ציבורית. היגון והשכול הם נחלת הקרובים ביותר וחלק מצנעת הפרט. בניגוד להם חייב הזיכרון להיות נחלת החברה כולה ולהוות חלק מן הזיכרון הקולקטיבי של העם כולו.

פעולות ההנצחה שואבות אל תוך קהילת הזיכרון קבוצות שונות בציבוריות הישראליות, ומביאות להרחבת המעגל החברתי המקיף את המשפחות השכולות. זיכרון הנופלים נשמר ונותר משמעותי, מבחינה חברתית, לא רק בצורה אישית אלא גם - כישות קולקטיבית.

מפעלי ההנצחה השונים, אותם מקיימת היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון, מבקשים ליצור כלים הולמים בחומר וברוח, שישמרו על רוח הנופלים, ינציחו אותה ויעבירו אותה כמורשת לדורות הבאים.
(לקוח מאתר משרד הביטחון) http://www.mod.gov.il/pages/heritage/hantzaha.asp

המועצה הציבורית להנצחת החייל

הצורך בגוף ציבורי לא ממסדי שיהיה שותף להתוויית דרכים להנצחת הנופלים נולד במלחמת העצמאות. במאי 1949 הגיעה הנהלת משרד הביטחון למסקנה שראוי להקים מועצה ציבורית ליד המדור להנצחת החייל במשרד הביטחון, שבה ישותפו באי כוח כל האזורים במדינת ישראל ובאי כוח המשפחות השכולות.

היחידה להנצחת החייל באגף השיקום

היחידה להנצחת החייל באגף השיקום של משרד הביטחון היא המסגרת הממסדית, מאז הקמתה בינואר 1949, האמונה על מימוש הנצחתם של חללי מערכות ישראל. חוק בתי קברות צבאיים תש"י - 1950 , התקנות שתוקנו מכוח החוק, והשינויים שחלו בו במרוצת השנים, משמשים בסיס לפעולותיה של היחידה.

הנצחה בנוף

הזיכרון הנו מושג בסיסי בחשיבה היהודית. הוא כורח קיומי של עם קטן, שאינו יכול להרשות לעצמו שכחה. הוא ששמר על קיומנו מאותו רגע רחוק, שבו זינב עמלק בנכשלים; ולאחר שנלחמנו בו עד חורמה, נצטווינו: "לא תשכח!"

הנצחה ספרותית

אחת הפעולות הראשונות של היחידה להנצחת החייל בתחום מפעלי ההנצחה הייתה הכנתו והוצאתו לאור של ספר "יזכור" ובו ביוגרפיות של הנופלים במלחמת העצמאות. מפעל הוצאת ספרי "יזכור" נמשך, לדאבון הלב, עד היום.

"גווילי אש"

מפעל ההנצחה "גווילי אש" הוא אוסף של דברי פיוט, סיפורים ורשימות, הרהור וחקר, יומנים ואגרות, ציורים וקומפוזיציות מוסיקליות מעיזבונם של הנופלים. הם נועדו להקים "מצבת כבוד למשוררים לסופרים, לאמנים ולהוגים צעירים שמסרו את חייהם על שחרור המולדת".
דרונט בניית אתרים

 

UA-7010904
אתר הנצחה - אחים זוכרים